بازدید کارشناسان سازمان غذا و دارو از سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی هفته پایان سال میزبان کارشناسان محترم سازمان غذا و دارو بود. این بازدید که به منظور بررسی اسناد و مدارک برای دریافت گواهی GMP خط استریل صورت گرفته است، بازرسان محترم غذا و دارو از بخش های مختلف تولید، تکنیکال، آزمایشگاه و انبارها بازدید نمودند. اضافه می گردد؛ با توجه به عملکرد مثبت سبحان انکولوژی و بازدید رضایتبخش بازرسین در بخش های مذکور، دریافت گواهی GMP خط تولید استریل یکی از مهم ترین دستاوردهای سال 1401 عنوان گردد.