ارسال دومین بخش از بار صادراتی به کشور سوریه

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در راستای تحقق اهداف صادراتی خود در حوزه ی خاورمیانه، دومین بخش از بار صادراتی خود را که مشتمل بر 4 دوز محصول انکولوژی است، در تاریخ 1401/12/14 به کشور سوریه صادر نمود.
اضافه می گردد، ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر 79.000.000.000 ریال برآورد می گردد.