ارسال آخرین بخش از محموله صادراتی سبحان انکولوژی به سوریه

بخش پایانی محموله صادراتی سبحان انکولوژی با موفقیت به کشور سوریه ارسال شد. 

ارزش این محموله صادراتی که مشتمل بر ۴ دوز از محصولات انکولوژی است بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال برآورد می گردد.