کسب رتبه چهارم صادرات توسط سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در سال 1401از نظر آمار صادرات در بین کلیه شرکت های داروسازی ایرانی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، موفق به کسب رتبه چهارم از نظر آمار صادرات گردید.

تصریح می گردد این آمار در تاریخ 12/02/1402 به طور رسمی منتشر شد.