کپسول رادوتم 250 میلی گرمی

نام ژنریک: تمزولاماید
نام برند تجاری سبحان انکولوژی: رادوتم
طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک
شکل دارویی: کپسول
دوز دارو: 250 میلی گرم
بسته بندی: 5 عدد در هر بسته
کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی
صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی
کشور صاحب نام تجاری: ایران
کد ملی دارو:
پوشش دهی بیمه: 90%
موارد مصرف: گلیوبلاستوما مولتی فورم،آستروسیتوما آناپلاستیک

دسته:

توضیحات

قلبی عروقی: ادم محیطی

سیستم اعصاب مرکزی: خسـتگی، سـردرد، تشـنج، فلج نسـبی یک نیمه بدن، سرگیجه، ناهماهنگـی در حرکت عضالت ریزش مو

پوستی:  راش پوستی

گوارشی:  حالت تهوع، استفراغ، یبوست، بیاشتهایی، اسهال

هماتولوژی و انکولوژی:  عوارض خونی مانند لنفوسیتوپنی، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی و لکوپنی عفونت ویروسی ضعف تب

فراموشـی، بیخوابـی، خواب آلودگـی، مـور مـور شـدن و بیحسـی در دسـت و پاهـا، فلـج نسـبی، اضطـراب، اختلال حافظـه، راه رفتـن غیـر طبیعـی، افسـردگی، سـردرگمی ،خارش، خشکی پوست، قرمزی پوست افزایش ترشح هورمونهای استروئیدی، افزایش وزن التهـاب دهـان و لبهـا، درد شـکمی، اختلال در بلـع، حـس چشـایی غیرطبیعـی بیاختیاری ادرار، عفونت مجاری ادراری، درد سینه در زنان، تکرر ادرار کمخونی واکنش حساسیتی کمردرد، درد مفاصل، درد عضالنی تاری دید، دوبینی، اختالالت بینایی التهاب گلو، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سرفه، سینوزیت، تنگی نفس آسیب ناشی از رادیاسیون

اگر سـابقه ی واکنش ازدیاد حساسـیتی بـه تموزولوماید، سـایر اجزای سـازندهی این دارو و یـا داروی داکاربازین را داشـته اید؛پزشـک خـود را مطلـع سـازید؛ این دارو در بیماران با سرکوب شدید مغز استخوان توصیه نمیشود.
مصرف در بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع میباشد همچنین در طول مصرف دارو لازم است از یک روش ایمن برای جلوگیری از بارداری استفاده شود.

دارورا در دمـای کمتـر از 30 درجـه سـانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهـداری نمایید. تمزولاماید نبایـد بعد از موعـد تاریخ انقضا که بر روی آن درج شـده اسـت، مصرف شود. دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. فرآورده سایتوتوکسـیک اسـت. مطابق با دسـتورالعملهای داروهای سایتوتوکسـیک حمل، نگهداری و مصرف شـود.