ویال محلول بندامستین 100 میلی گرمی

نام ژنریک: بنداموستین

نام برند تجاری سبحان انکولوژی:

طبقه بندی دارویی: آنتی نئوپلاستیک

شکل دارویی: محلول غلیظ برای تهیه انفوزیون وریدی

دوز دارو: 100 میلیگرم

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد ملی دارو:

پوشش دهی بیمه:

موارد مصرف: CLL، لنفوم

توضیحات

قلبی عروقی: ادم محیطی

سیستم اعصاب مرکزی: خستگی، سردرد، سرگیجه، بیخوابی، احساس سرما

پوستی: راش پوستی

اندوکراین و متابولیک: کاهش وزن ، افت حجم

گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، انورکسی، التهاب لثه و دهان، درد شکمی، کاهش اشتها، سختی در هضم غذا

هماتولوزیک: لنفوسیتوپنی، ترومبوسیتوپنی، کاهش نوتروفیل، لکوپنی، کاهش هموگلوبین

کبدی: افزایش بیلی روبین

اسکلتی عضلانی عصبی: کمر درد، ضعف و ناتوانی

تنفسی: سرفه ،تنگی نفس

متفرقه: تب

احتقان بینی ،اضطراب، افسردگی، افزایش ضربان قلب، تعریق شبانه، خشکی پوست ،درد قفسه سینه، دردهای استخوانی، دردهای شکم رفالکس ،زخمهای دهانی، عفونتهای ادراری، عفونـت مجـاری تنفسـی فوقانـی، سـینوزیت، پنومونـی، نازوفارنژیـت، خسخـس سـینه کاهش فشار خون، افزایش ناگهانی فشار خون خارش پوست، افزایش تعریق کاهـش پتاسـیم خـون، افزایـش اوره، افزایـش قنـد خـون، کاهـش کلسـیم خـون، کاهـش سـدیم خون خشـکی دهـان، تغییـر در حـس چشـایی، عفونتهـای کاندیدیایـی دهان، اتسـاع شـکمی، درد قسـمت باالی شـکم تب ناشی از کاهش نوتروفیلها افزایش آنزیمهای کبدی واکنشهای افزایش حساسیت عفونتهایی مانند زونا، تبخال درد در محل انفوزیون افزایش کراتینین سرم

سرکوب مغز استخوان ، مسمومیت پوستی، خروج دارو ازرگ، مسمومیت گوارشی، هیپوکالمی، عفونت، بدخیمی ثانویه، سندروم لیز توموری، واکنش ازدیاد حساسیت، هپاتوتوکسیسیته

مصرف در بارداری: بنداموستین میتوانـد موجـب آسـیب بـه جنیـن شـود. در طی مصـرف ایـن دارو تـا 3 مـاه بعد از قطـع آن، از وقـوع بارداری جلوگیـری کنیـد. چنانچـه احتمـال میدهیـد کـه بـاردار باشـید، بالفاصلـه پزشـک خـود را در جریـان بگذاریـد. آقایانـی هـم کـه ایـن دارو را دریافـت میکننـد بایـد در طی دوره درمـان و تـا 3 ماه بعد از قطـع دارو از یک روش مطمئن بـرای پیشـگیری از بارداری اسـتفاده کنند.

دارو در یخچال ( 2 تا 8 درجه سانتی گراد ) و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.