لیست کمیته های 1401

کمیته پیگیری محصولات جدید

دبیر کمیته: مدیریت تحقیق و توسعه

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: ارزیابی همه جانبه محصولات پیشنهادی جدید به منظور امکان سنجی قرارگیری در پایپ لاین تحقیقاتی و توسعه ای

اعضای کمیته: مدیر عامل – قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی – مسئول فنی – مدیریت آزمایشگاه – مدیریت فنی و مهندسی – مدیریت بازرگانی – مدیریت تحقیق و توسعه –  مدیریت تضمین کیفیت – مدیریت بازاریابی و فروش – مدیریت کارخانه – سرپرست فرمولاسیون – تحقیق و توسعه – مدیریت تولید – ریاست بازرگانی خارجی

کمیته رگولاتوری و قیمت‌گذاری

دبیر کمیته: ریاست رگولاتوری

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی وارزیابی وتصمیم گیری در خصوص قیمت محصولات شرکت و بررسی موارد اولویت دار رگولاتوری

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – مسئول فنی – مدیریت مالی – ریاست بازرگانی خارجی – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت آزمایشگاه

کمیته زنجیره‌تامین و برنامه‌ریزی تولید

دبیر کمیته: مدیریت برنامه ریزی و انبارها

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: تصمیم گیری در خصوص تولید و فروش محصول مطابق با برنامه ، الزامات و نیازمندی های تعیین شده

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – مسئول فنی – مدیریت تضمین کیفیت – مدیریت تولید – ریاست تضمین کیفیت – مدیریت حراست – مدیریت آزمایشگاه – سرپرست تولید جامدات – سرپرست ساخت اسنتریل – کارشناس تحقیق و توسعه – سرپرست برنامه‌ریزی تولید و گزارش ها – مدیریت فنی و مهندسی – سرپرست فیلینگ و فریزدرایینگ

کمیته بازاریابی و فروش

دبیر کمیته: مدیریت بازاریابی و فروش

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف: بررسی و رفع موانع داخلی جهت تسریع فرآیندها واتخاذ تصمیمات مقتضی و تصمیم گیری در خصوص فروش محصول، تعیین شرکت های پخش و اعطاء تخفیفات فروش

اعضای کمیته: مدیر عامل  – قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت بازرگانی – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – مدیریت بازاریابی و فروش – مدیریت حسابرسی داخلی – مدیریت مالی – ریاست فروش

کمیته صادرات

دبیر کمیته: مدیریت صادرات

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی و رفع موانع داخلی جهت تسریع فرآیندها واتخاذ تصمیمات مقتضی و تصمیم گیری در خصوص صادرات و فروش محصول

اعضای کمیته: مدیر عامل – قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت بازرگانی – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – مدیریت حسابرسی داخلی – مدیریت صادرات – مدیریت مالی – مدیریت کارخانه – مسئول فنی – مدیریت تضمین کیفیت – ریاست بازرگانی خارجی

کمیته وصول مطالبات و تامین مالی

دبیر کمیته: مدیریت مالی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی وبهبود روند وصول مطالبات وبرنامه ربزی جهت تامین نیازمندی های مالی در موعد مقرر

اعضای کمیته: قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت حسابرسی داخلی – مدیریت مالی – کارشناس فروش

کمیته قیمت‌تمام‌شده و کنترل بودجه

دبیر کمیته: مدیریت مالی

دفعات برگزاری: سه ماهه

اهداف کمیته: بررسی فاکتورهای قیمت تمام شده و ارائه راه حل های کاهش آن

اعضای کمیته: قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت مالی – سرپرست ریاست حسابداری صنعتی

کمیته پیشنهادات

دبیر کمیته: سرپرست مهندسی صنایع

اهداف کمیته: ارزیابی و امکان سنجی پیشنهادات ارسالی به دبیرخانه

دفعات برگزاری: ماهانه

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه – مدیریت مالی – مسئول فنی – مدیریت تضمین کیفیت – مدیریت حراست – سرپرست مهندسی صنایع – سرپرست مدیریت –

مدیریت آزمایشگاه برنامه ریزی و انبارها – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت تولید

کمیته منابع‌انسانی و انتصابات

دبیر کمیته: سرپرست منابع انسانی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: رسیدگی و بررسی مسائل و نیازمندی ها وارتقای کیفی نیروی انسانی

اعضای کمیته: مدیر عامل – مدیریت کارخانه – سرپرست منابع انسانی – مدیریت حراست

کمیته HSE

دبیر کمیته: ریاست HSE

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی مسائل جهت ایجاد محیط ایمن وشاداب کاری و بهینه سازی کمی وکیفی انرژی وحفظ محیط زیست برای آینده

اعضای کمیته: مدیریت تضمین کیفیت – سرپرست منابع انسانی – مسئول فنی – مدیریت حراست – ریاست HSE – سرپرست IT دفتر مرکزی – رئیس حفاظت فیزیکی – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – سرپرست IT – ریاست مدیریت داده ها – سرپرست بسته‌بندی و کنترل موجودی – سرپرست تولید جامدات – سرپرست ساخت اسنتریل – ریاست آزمایشگاه میکروبی – سرپرست تصفیه خانه – کارشناس بهداشت حرفه ای – کارشناس محیط زیست

کمیته مدیریت کیفیت و GMP

دبیر کمیته: مدیریت تضمین کیفیت

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی مسائل کیفی کارخانه وارتقای کیفیت GMP

اعضای کمیته: مدیریت تضمین کیفیت – مسئول فنی – مدیریت آزمایشگاه – مدیریت تولید – مدیریت فنی و مهندسی – مدیریت کارخانه – مدیریت بازرگانی – سرپرست GMP و سیستم های کیفیت – ریاست تضمین کیفیت

کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی

دبیر کمیته: کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها و مدیر تعالی

دفعات برگزاری: سه ماهه

اهداف کمیته: تعیین اهداف بلندمدت و تدوین استراتژی و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف درراستای دستیابی به آن ها

اعضای کمیته: کلیه مدیران واحدها و کارشناسان مربوطه

کمیته پروژه ها

دبیر کمیته: سرپرست کنترل پروژه‌ها و امورقراردادها

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: نظارت و پایش بر برنامه عملکردی پروژه ها به منظور محقق نمودن اهداف استراتزیک در شرکت داروسازی سبحان انکولوژِی

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه – مسئول فنی – مدیریت مالی – مدیریت تاسیسات و نگهداری – مدیریت تحقیق و توسعه – مدیریت تضمین کیفیت – ریاست HSE – مدیریت حراست – مدیریت تولید – سرپرست کنترل پروژه‌ها و امورقراردادها – سرپرست آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی – مدیریت حسابرسی داخلی – مدیریت تولید مواد اولیه – سرپرست فرمولاسیون تحقیق و توسعه – سرپرست منابع انسانی – ریاست مدیریت داده ها

کمیته ریسک و ریسک تقلب

دبیر کمیته : مدیریت حسابرسی داخلی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته : بررسی وارزیابی ریسک شرکت در حوزه های مختلف

اعضای کمیته : مدیر عامل – قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی – مسئول فنی – مدیریت مالی – مدیریت حسابرسی داخلی – مدیریت کارخانه – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – ریاست بازرگانی داخلی – مدیریت بازاریابی و فروش

کمیته پایش فرآیندها

دبیر کمیته : کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها و مدیر تعالی

دفعات برگزاری: سه ماهه

اهداف کمیته : بررسی و ارزیابی و حصول اطمینان از عملکرد درست فرآیندها

اعضای کمیته : کلیه مدیران واحدها و کارشناسان مربوطه

کمیته فرهنگی

دبیر کمیته : مسئول روابط عمومی

دفعات برگزاری: سه ماهه

اهداف کمیته : ساماندهی،هدایت،نظارت و ایجاد هماهنگی بر کلیه امور فرهنگی

اعضای کمیته : سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – سرپرست منابع انسانی – مدیریت مالی – مدیریت کارخانه – مدیریت حراست – رئیس حفاظت فیزیکی

کمیته خرید

دبیر کمیته : ریاست بازرگانی داخلی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته : پیگیری دستورالعمل های مطرح شده در کمیسیون معاملات

اعضای کمیته : مدیر عامل – قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مدیریت حراست – سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها – مدیریت تحقیق و توسعه – ریاست بازرگانی خارجی – مدیریت آزمایشگاه – ریاست HSE – سرپرست منابع انسانی – سرپرست برنامه‌ریزی مواد و سفارشات مدیریت تولید – مدیریت کارخانه – مسئول فنی – مدیریت فنی و مهندسی – ریاست بازرگانی داخلی – مدیریت حسابرسی داخلی

کمیته EU-GMP

دبیر کمیته: مسئول فنی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بررسی وضعیت پیشرفت پروژه EU-GMP

اعضای کمیته: مسئول فنی، سرپرست کنترل پروژه‌ها و امورقراردادها، سرپرست IT، مدیریت تضمین کیفیت ، ریاست تضمین کیفیت، مدیریت آزمایشگاه، ریاست  کنترل حین تولید و آزمایشگاه بسته بندی، کارشناس آموزش، مدیریت فنی و مهندسی، مدیریت بازاریابی و فروش، ریاست مدیریت داده ها، سرپرست کالیبراسیون و CSV، سرپرست انبارها، سرپرست بخش صنایع، سرپرست معتبرسازی

کمیته وام

دبیرکمیته : سرپرست منابع انسانی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته : بررسی درخواست های وام پرسنل شرکت

اعضای کمیته : مدیریت کارخانه، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها، مدیریت تولید، مدیریت مالی، سرپرست منابع انسانی

کمیته بهینه سازی سبد محصولات

دبیر کمیته : ریاست  کنترل حین تولید و آزمایشگاه بسته بندی

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته : ارزیابی و مانیتورینگ FS محصولات روتین شرکت و همچنین محصولات موجود در پایپلاین

اعضای کمیته : مدیر عامل ، قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی، مدیریت کارخانه، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت آزمایشگاه، مدیریت بازاریابی و فروش، ریاست  کنترل حین تولید و آزمایشگاه بسته بندی، مسئول فنی، سرپرست GMP و سیستم های کیفیت، مدیریت تولید، کارشناس تحقیق و توسعه

کمیته دانش‌بنیان

 دبیر کمیته: سرپرست کنترل پروژه‌ها و امورقراردادها

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: توسعه پروژه‌ها و محصولات دانش بنیان

اعضای کمیته: مدیر عامل ، قائم مقام مدیرعامل  و معاونت مالی و اقتصادی، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت تولید، ریاست بازرگانی داخلی، مدیریت آزمایشگاه، سرپرست کنترل پروژه‌ها و امورقراردادها، مدیریت تضمین کیفیت، مدیریت کارخانه، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها، مسئول فنی

کمیته محتوا

دبیر کمیته: کارشناس دیجیتال مارکتینگ

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: به‌روز رسانی وب‌سایت و افزایش فعالیت در شبکه‌های مجازی

اعضای کمیته: مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت حراست، مسئول فنی ، مدیریت کارخانه، مدیریت حسابرسی داخلی، مدیریت آزمایشگاه، مدیریت تضمین کیفیت ، مدیریت تحقیق و توسعه، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها، سرپرست منابع انسانی، ریاست HSE، سرپرست IT، کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها، کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد

دبیر کمیته: کارشناس مالی و جمع ‌دار اموال

دفعات برگزاری: برحسب مورد

اهداف کمیته: تصمیم گیری راجع به فروش ضایعات و اقلام مازاد

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه، مدیریت حراست، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها، مدیریت مالی، ریاست HSE، کارشناس مالی و جمع‌‌دار اموال، مدیریت حسابرسی داخلی

کمیته انرژی

دبیر کمیته: سرپرست برق تاسیسات

دفعات برگزاری: ماهانه

اهداف کمیته: بهینه سازی مصرف انرژی

اعضای کمیته: مدیریت فنی و مهندسی، سرپرست برق تاسیسات، ریاست HSE، کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

کمیته دانش و نوآوری

دبیر کمیته: کارشناس برنامه ریزی استراتژیک

دفعات برگزاری: سه ماهه

اهداف کمیته: ارتقای نظام مدیریت دانش و هم افزایی و حفظ و ارتقای سطح دانش و تجارب ارزنده کارکنان

اعضای کمیته: مدیریت کارخانه، مدیر تاسیسات و نگهداری، مدیریت تضمین کیفیت ، مدیریت مالی، مدیریت فنی و مهندسی، مدیریت حراست، مدیریت تولید، مدیریت حسابرسی داخلی، مدیریت آزمایشگاه، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارها، کارشناس برنامه ریزی استراتژیک