چارت سازمانی

 • هیأت مدیره
  داروسازی سبحان انکولوژی
  • مدیرعامل
   مهندس علی گودرزی
   • مدیر صادرات
    مهندس طناز عظیم پور
   • مدیر بازاریابی و فروش
    دکتر محمدحسن حسینی
   • مدیربازرگانی
    نجمه محمدزاده
   • مدیر کارخانه
    دکتر محمدحسین بیگتن
    • مدیر تضمین کیفیت
     دکتر عیسی موسی زاده
    • مدیر تولید ماده اولیه
     دکتر فاطمه ذیقیمت
    • مدیر تولید
     دکتر محمد کشاورز
    • مدیر تحقیق و توسعه
     دکتر سمیه حجاران
    • مدیر برنامه ریزی و انبارها
     مهندس سید علی میرحسینی
    • مدیرفنی و مهندسی
     مهندس کیوان عباسی
    • مدیرآزمایشگاه
     دکتر شهریار شناسایی
   • مسئول فنی
    دکتر هابیل اکبری
   • مدیر حراست
    مهندس مجتبی پیرقدیمی
   • معاون مالی و اداری
    دکتر بهمن گنجی
    • مدیر مالی
     دکتر مهرداد نجف پور
    • مدیر منابع انسانی