• هیأت مدیره سبحان انکولوژی
  ( سهامی عام )
  • دکتر پیام آزاده
   رئیس هیأت مدیره
  • دکتر مریم قدیری
   نایب رئیس هیأت مدیره
  • مهندس علی گودرزی
   عضو هیأت مدیره
   و مدیرعامل
  • دکتر بهمن گنجی
   عضو هیأت مدیره و
   معاونت مالی و اقتصادی
  • مهندس علیرضا خوز
   عضو هیأت مدیره