ارزش های محوری

تولید و عرضه فرآورده های دارویی با کیفیت و متنوع پر خطر و افزایش سطح آگاهی جامعه، ماموریت ما در چارچوب نظام سلامت، ” ارتقا سطح کیفی زندگی افراد” می باشد.

اهداف استراتژیک

افزایش سهم بازار / افزایش حاشیه سود، کاهش هزینه های عملیات، توسعه و بهبود سبد محصولات، افزایش همکاری های ملی و بین المللی، بهینه کردن هزینه های مالی، تعامل با مشتریان بالقوه، بهینه سازی سیستم ها و روش ها، توسعه پایدار،  بهره برداری بهینه و توسعه دانش سازمانی، توسعه فرهنگ سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی

ماموریت ما

توسعه سیستم مدیریت نوآوری شرکت، خلق ارزش پایدار برای ذینفعان، دسترسی آسان جامعه به فرآورده های دارویی با کیفیت، بخشی از ارزش های ما در سبحان انکولوژی می باشد.

چشم انداز

تک تک ما اعضای خانواده سبحان انکولوژی بر آن شدیم تا با کارایی و تعهد خود سازمانی ایجاد نماییم، پیشرو، نوآور و دانش بنیان با فناوری مناسب برای تولید محصولات متنوع پرخطر